GERENTES HATE

Sayudi

Gunung Karikil

Cibiuk dina suku
satapak jalan ka puncak
ambuing, netekna ngigelan karep

Pangeumbing eurih garing
Srangéngé morérét haté
Kutan katiga, panutan
Henteu lantis ku cimata

Saléngkah nanjeur kabetah
Sarénghap beurat kaseunggah
Euleuh lewangna …
Di tukang umur ngajungkrang

Mipir gawir
Mumunggang anu kasorang
Biheung datang
Ka anu ditéang
Batuna sarwa kulawu
Tapi mun puncak katincak
Déét temen nu kakobét
Gunung puntang
Mo burung keuna panangtang
Bongan hirup, panutan
Teu wéléh nguntup

Chyé Rétty Isnéndés
 

ADUH MANUK

Geura eunteup dina haneutna keukeup
Haturkeun pangwilujeng unggal enjing
Kapan soanten anjeun imut nu ngagalindeng

Cirebon, 20.09.99


ADUH WENGI

Taya bulan wungkul kiceup bentang ngaheureuyan
hate mah tinggaleun dina horison tanpa wangen

Cirebon, 22.09.99


ADUH CIREBON

I
Lawang saketeng mapagkeun ku kakangen
Duh ieu ati milari imutna wali

II
Angin palabuan nyambuang seungit
pamayang. Bentrakna kembang beurang
teu kungsi ngelebuhkeun harepan

III
Gupay-gupay tangkal buah ngahiap
misono letah. Mending ngala hurang
nu luncat ka hate urang.

Cirebon, 23.09.99

ADUH ISUK

Dayang Sumbi ngebetkeun raragna
Sumirat sorot socana haneut nyaliara
najan wegah neuteup deudeuh dina
rasa indung beurang.

Cirebon, 24.09.99

Juniarso Ridwan

DI BASISIR RANCA BUAYA

angin geus manjangkeun walungan,
nepakeun hujan ka sakur dangdaunan,
lebah muhara ngadon nyangsaya na lengkob,
magar ditundung ku bulan nu pundung,

bongan peuting ngahaja dipurak,
poekna mancawura ditandean ku letah lambak,
keur mapaes laut nu pinuh sasalad,
ditandaan ku sesemplekan bentang.

basisir ngan bati rungsing,
batu-batu geus lawas ngarasula,
sumawonna pasir geus ilang pipir.

nyampak karang neundeun kahanjelu,
saniskara lauk meh pada nyingkah,
nu ngambang ngan kaleng butut jeung sandal plastik,
diselang hate pamayang nu hapa.

2001.


MURU PEUTING

teuing ku sono kana wayah nu ngolebat,
jajantung meh bitu pinuh ku hawa nu motah,
pijalaneun teu diitung tarahalna,
hayang geura ngaguar impian.

buruan kawas geus lila teu katincak,
tatangkalan pasolengkrah,
cucuk meh rungseb unggal usik,
tulak panto masih keneh naplok.

aya saha di jero imah?
gerendengna nepi kana ceuli,
tapi da sidik taya sasaha.

na lebah golodog aya jirim nu mo bireuk,
ringkangna napel na lelembutan:
“rek naon mantog?”

2002.

————————————————————-

Galura:

 EDDY D. ISKANDAR

LEUNGITEUN

Kuring leungiteun leuweung
nu ngembat na implengan
kuring leungiteun sagara
nu ngancik na rasa

Taya keur mipir-mipir
taya keur mapay-mapay
mayakpak waruga rangsak
ukur rambisak


PAMADEGAN

Hareupeun nampeu topeng-topeng
nu mengparkeun lengkah
kuring dikenyang ka pakalangan
ngajak ngigelan kasenang

Saha nu bisa mungpang
meruhkeun kahayang
mun hate katalimbeng
kalebuh na talaga dunya

Reup peureum
mantengkeun pangbalikan
najan ukur kakalicesan
aya keneh lawang saketeng
nu nyaangan lalampahan
ka nagri jatiwalagri


NU KATALANGSARA

Ilang rasa
taya cimata sakeclak
kasedih kapeurih
palid ka sagara amarah

Taya tempat nyiruruk
kabeh diburak-barik
taya nu nyesa

Ukur jerit
parat ka tungtung langit
nilar kaketir

Suda tanaga
taya tangan pangawasa
taya nu mirosea

Ka mana kudu ngalengkah
ka mana jalan sorangeun
rek mulang mulang ka saha
rek balik balik ka mendi

Taya bihari
taya kiwari


URANG TEU WELEH NYAKSIAN

Urang teu weleh nyaksian
kayakinan nu leungiteun tangtungan
iman nu leungiteun adegan
ibadah nu leungiteun akidah
barudak leungiteun tapak

Loba nu mupusti bulan
leungiteun hakekat suci
ramadhan lir kalangenan
bedana ukur pakean buni
jeung boboleklakan
ganti tangtungan
saheulaanan

Loba nu kabengbat ku pangirut
teu weleh tumut kana kahayang
nu boga lalakon
lantaran nya ti dinya
ngocorna cikahirupan

Tapi sakur nu bisa maca jaga
bakal tumaninah dina ibadah
langgeng napak na bulan suci


SUNDA

Ka ditu ka Pajajaran
ka bihari Siliwangi
menekung na patilasan
nu nganteng dina wangwangan

Nyukcruk karuhun
nyaliksik wiwitan
mageuhkeun kareueus
nu nyampak
bet lagu kapati-pati

Bandung 2003

—————————————————————————

Sajak-sajak Cucu Nurjaman

robahna dunya teu saperti abad nu ngajaul

lalaki di sagigireun pati teu weleh ngukuntit
bahaya nu rek diciptakeun ku anjeun sorangan.
tangtu palastra lamun kahirupan memang nyutat

yen diri kudu geura-geura mulang ka alak paul
pramudita. hirup memang muter jang. di lalaki
atawa awewe nu ngantet cukang irung di cai.

laju naon anu rek diharepkeun ti diri kuring.
ah sigana mah antara aya jeung peteng. basi na
kecap lain basi na napsu eta lalampahan hirup

pabeasan, 12 agustus 2001

sabab titiktitik rancage

loba jalma anu sirik kaasup kuring jeung si ki
sirik ku pangabisa pangaweruh anu lega. anting
oge milu murag waktu nyieun kuburan nu nyunda.

bari nungguan warisan sajak si ujang ukur bisa
seuri kana pergaulanana anu siga semar nu sono
ka cipacing nu balatak ku sora gilang ngoconan

nu rek ngahujankeun buku-buku nu ngalumburukan
daun-daun bayem dina panci anu geus siga pisan
munara monas anu ceuk risnandar mah kaajaiban.

pabeasan, 11 februari 2001

sabab ajip rancage

sabab ajip rancage jadi aki sering nyuni dinu
buni. Sabab ajip rancage aki ageung ku kaisin
henteu ngarti aksara jeung nulis ku basa para

manusa. aki lain babi pedah henteu ngarti anu
asing kayaning sundanesse literature oge lain
anjing lamun tuna kana francais. ukur inggis.

hayangna sagede gunung hanjakal can kungsi di
patepungkeun ku wanci di bandung bari mantun.
sabab aki mah ghaib saperti seungitna — malati

pabeasan, september 2001

aya anu hayang siga

dina luhur beusi kapireng aya anu keur nyetel
kaset anu teu kapake ku antimo jeung pel kabe
sabab sorana halimpu saperti majalah humor di

luhureun meja redaksi. mamah mamah ari kuring
siga ajip rosidi atawa henteu. ninun caritana
mundinglaya caritana jante arkidam caritanana

anu mangpuluh-puluh carita dina mangrebu-rebu
keretas. henteu siah. mani ngerakeun ka mamah
geura paehan. kedah kumaha mamah. kuring siga

pabeasan, septesmber 2001

————————————————————————-

Sajak-sajak Zahir Zachri

Parahyangan Kiwari

Parahyangan nu endah,
Panonoban para hyang,
Tungturunan para bujangga,
Nu lungsur ti kahyangan,
Lalayaran di Leuwi Sipatahunan,
Napak kancang narimbang rasa,
Rasa cinta jeung kanyaah,
Rumaksa reujeung ngariksa,
Sarakan, sempalan endah sawarga.

Parahyangan nu asri,
Panonoban para apsari,
Tungturunan para pohaci,
Nu lungsur ti kahyangan,
Icikibung siram di cikahuripan,
Mesuh diri mersihkeun pikir,
Nitiskeun deudeuh jeung asih,
Galeuh tatali paranti,
Miasih lemah pangbalikan diri.

Hanjakal, Silib teh leungiteun harti,
Hanjakal, Siloka teu timu rasa,
Dikamanakeun Gusti, dongeng sore pamarende sare,
Geuning simpe geus ilang tina lalambe,
Dikamanakeun Gusti, tali paranti birahi nu pasti,
Geuning ilang leungiteun pamali,
Ampun Gusti
Bongan teu dituturkeun ku harti, teu diudag ku pangarti.

Parahyangan kiwari,
Ilang dangiang bihari,
Siliwangi kasilih wawangi,
Pakujajar geus muguran,
Paku Sarakan kiwari geus ngarangrangan,
Parahyangan salin rupa,
Ilang tempat pangabetah,
Jati kasilih ku junti,
Da bongan Ki Sunda geus leungiteun ajen diri.

Zet/lembang/03/02


Kuring Leungiteun

Leungiteun, kuring leungiteun
Dikamanakeun, ieuh, dikamanakeun
Panon leungit paningalna
Ceuli ilang pangrunguna
Diri dikadali napsu

Leungiteun, kuring leungiteun
Dikamanakeun, ieuh, dikamanakeun
Rasa leungiteun rumasa
Pikir kaleungitan harti
Udar tina temah wadi
Tali paranti nu pasti

Gusti,
Rumasa diri geus cidra
Ngaranjah alam nu asri, kagungan Gusti,
Qur’an Hadis anu pasti, teu jadi tali paranti
Ampun, Gusti, ampun.

Leungiteun, kuring leungiteun
Dikumahakeun, ieuh, dikumahakeun
Rumasa diri kalangsu
Milaku hirup ku napsu
Nyiar hurip teu ku harti
Kiwari kuring leungiteun

Zet/lembang/3/2002


Sajadah

Lamun alam geus leungiteun pangabetah
Bumi leungiteun tempat nu tumaninah
Kahirupan ngan ukur ninggalan runtah
Tanda,
Manusa leungiteun ahlakulkarimah
Laku lampah misalah tina ibadah

Leuweung larangan kiwari ngan kari ngaran
Leungit, genclang herangna cikahuripan
Hejo ngemploh pagunungan ngarangrangan
Leungit dangiang tingtrim alam padesan
Tanda
Jatining hirup ilang tina kahirupan

Mangsa hujan di beh girang, hilir kaseredan banjir banding
Lambak sagara umpalan, laut motah basisir bala ku runtah
Cai umpalan ngarakrak taya rasrasan, ngaruksak sagala nu kaliwatan
Leungeun ranggah roroesan, nu palid kokoleaban

Na Mangsa halodo panjang, hirup karasa beuki bayeungyang
Lemah gahgar caina saat paragat, kahirupan hanteu menyat
Bongan rasa salah milampah,
Bongan pikir salah miharti
Tetekon nu Maha Suci, qur’an hadis teu jadi tali paranti

Kiwari,
Mangsana diri sumerah
Ngamparkeun sajadah nu munasabah
Sajadah panjang saleganing laku-lampah
Mundut pitukung Allah nu Maha Murah
Gusti, mugi tempatkeun usik malik diri abdi dina ibadah

Zet/lembang/3/2002


Tawaf

Labaik allahuma labaik,
Gusti,
Abdi dongkap nyumponan gupay salira
Nedunan panggero pikir jeung rasa
Serah diri nyanggakeun karumasaan
Abdi awor na ulekan manusa
Galeuh museur gumulung ngiblat Kabah
Sabeulit Ihram diri sumerah

Labaik allahuma labaik,
Gusti,
Abdi teu werat neda ampunan dosa
Teu kebat meredih neneda pamrih
Sanaos Anjeun maha welas tur asih
Ukur cimata murag saparat lengkah
Katuna diri sagara karumasaan
Mudal sapanjang milampah Tawaf


Lembang/Zet/03-02

Antara Kuring jeung Anjeun

Antara kuring jeung Anjeun, nu majar anggang tanpa wangenan
Pamohalan rek kahontal, najan ranggah balilihan
Tapi naha, geuning kaliwat mun kuring ised salengkah.

Antara kuring jeung Anjeun, nu majar kaliwat mun dijeungkalan
Tapi naha teu katepi, ku jerit sora panggero
Sora anu paling jero kalah simpe taya pangwaro.

Gusti,
Kudu kumaha nyinglar kasepi, nyingraykeun lalangse simpe
Sono ka diri geuning teu tepi-tepi

    ————————————————————————-

 Mangle:

Ditampi ping: 19-03-04/02:56:13

Satutas Halodo Panjang

Basa anjeun lumantung di buruan
Kuring ngahaja nyumput di pangkeng
Lain teu hayang mantuan mipit kembang malati
Nu mangkak ligar satutas halodo panjang
Ukur ngelol ge na jandela nu melenge,
Kuring teu wasa…
Bongan kalimpudan ku galindeng Maskumambang
(Melania, Pebruari 2003)

Shinta


Bari nyidem kakangen ti kaanggangan
Najan enya nyiksa, horeng Shinta ngundeur kagandrung
Bari nyanghunjar dina kikisik nu ngampar bodas
Anteng neuteup lambak di Pananjung
Nu guligah ka darmaga

Naha ieu palabuhan pangjugjugan kalbu
Nu caina canembrang herang siga di taman sawarga

Rama ukur ngalengkah tungkul,
Bari ngamalirkeun kanyaah nu patulayah dina ati
Ngabalayarkeun rusiah nu dipentangkeun ku itungan Nu Kawasa

Bandung, Maret 2003

nNur Asrianti

  —————————————————————

Ditampi ping: 07-03-04/22:55:09

Sajak Opat Wilet

mun turun tina angkot memeh parapatan ijan
[ngincid ngetan muru pengkoln dewi sartika
ngudag bemo sukajadi muru antri di stasion]
: lengkah ngoleang siga buah dadap nu peuray?

alun-alun ngajual saluhureun zona rehab
masjid agung mungkur kana kamari ieu
da blok dalem kaum + aa jadi pasar
pasolengkrah matak megah ngimeutan duriat betah

saha nu ninggalkeun si mana atawa mana
ninggalkeun pun saha? alam + mahlukna
dibuntel ku waktos dicombo fatamorgana
rungah-ringeuh mangga lilir. “singhoreng teh,” pokna

naha hate nogencang basa nyegat angkot kebon kalapa?
26/3.2002

          Kangsreng

nyingkab simbut ibun di cibatu
kareta langsam luhureun viaduct
entog haroshos dina batin: “kuring mulang!”

numpak angkot ka soreang narah jalan nu
diaspalan: naha gedong deui gedong deui,
ti iraha patani nandur semen jeung moe beton?

kolecer kari seahna. nguliweng jeroning pikir
kanyaah kari waasna. molongpong jeroning ati
—mangsa panto diketrokan naha tatangga anu moro?
26/3.2002

Candi Lancah

hayang ngenyang kanteh waktos
siga lancah nganyam sayang
gordeng ipis antara hurip jeung perlaya

anteng jeroning pikir, anteng dipepende
hiliwir angin. tumaninah siga kanteh nu
diselepkeun jarum hate kana kabaya sutra

leupas tina rungsing pikir, leupas tina
kingkilaban zaman. nyangsaya dina
kongkolak siga si utun jeroning gua gabra

11/4.2002

Lagu Ki Mas Tanu

heula mana: cahaya panon poe,
kalangkang, atawa si awaking?

belegug kun nyiptakeun kelewung
langit fayakun, na simpe-petengna
: rundag-randeg ngimeutan si saha tea

naon nu nyesa na lolongkrang cahaya
jeung karandang kalangkang -pok-Na
basa awak karancang + merekplek jadi awu

ucang-ucangan dina dahan quldi, tumaninah
jeroning ayang-ayang gung goongna rame

11/4.2002 [MANGLE 1953]


Beni Setia

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: